Telefon Adres N I P Regon NONE e_mail Dokumenty HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Wszystkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem wymienionych decyzji, zajmiemy się za Ciebie

dla Gminy Majdan Królewski

Inwestycja w Gminie Nowa Dęba

Na początek należy sprawdzić w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UMIG Nowa Dęba. [pokój 111], czy dla obszaru, gdzie znajduje się nasza działka istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wypis z aktualnego planu określi wymagania, jakie spełniać ma projekt. Między innymi: odległość od drogi, wymiary budynku, maksymalną wysokość budynku, kształt dachu, kolorystykę budynku, itp., Jeśli Gmina opracowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, możemy wystąpić o Pozwolenie na Budowę.

Jeśli gmina nie opracowała Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymogi takie zostaną wydane, na wniosek inwestora, w postaci decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

I ETAP - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. [WZiZT]

Decyzję o warunkach zabudowy uzyskamy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UMIG Nowa Dęba. [pokój 111]

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy potrzebne będą:

 • Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych [GODETA]
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów dla działki własnej inwestora, jak i wszystkich działek sąsiednich,- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami SP Tarnobrzeg [pokój43] lub [GODETA]
 • zapewnienie dostawy mediów:
  • Warunki techniczne zasilania w energię elektryczną, - Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3,
  • zapewnienie dostawy wody wodociągowej i podłączenia do kanalizacji sanitarnej, - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Nowa Dęba, ul. Leśna 1
  • zapewnienie dostawy gazu lub warunki techniczne zasilania - RDG Tarnobrzeg,

Wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - ok. 3 miesiące od złożenia wniosku.

II. ETAP - Decyzja o Pozwoleniu na budowę.

Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskamy w Referacie Architektury i Budownictwa SP Tarnobrzeg, [pokój 40]

Do wniosku załączymy Projekt Budowlany, składający się z:

 • Prawomocnej decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, [I ETAP]
 • Aktualnego wyrysu z ewidencji gruntów i wypisu z rejestru gruntów, [I ETAP]
 • Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [OŚWIADCZENIE]
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej [jeśli istnieje taka konieczność],
 • Projektu zagospodarowania działki na aktualnej mapie zasadniczej, zgodnego z uzyskanymi WZiZT, z wymaganym uzgodnieniem w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Tarnobrzegu [PROJEKT]
 • Projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego, gospodarczego. Spełniającego wymagania WZiZT [SPRZEDAŻ][PROJEKT]
 • Informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia,[PROJEKT]
 • Oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów:
 • Projektu przyłącza wodociągowego, [PROJEKT]
 • Projektu przyłącza kanalizacyjnego, [PROJEKT]
 • Projektu przyłącza gazowego uzgodnionego w Sandomierzu (tzw. uzgodnienie branżowe) - konieczne wcześniejsze uzyskanie uzgodnienia ZUD Tarnobrzeg, [PROJEKT]
 • Projektu wjazdu na działkę z drogi publicznej,[PROJEKT]
 • Projektu ogrodzenia działki od strony dróg publicznych (ogólnodostępnych).

Pozwolenie na budowę - 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

W przypadku odstępstwa od warunków usytuowania obiektów wymagana jest zgoda na odstępstwo wydawana przez Starostę. Należy Złożyć wniosek do Starosty, a ten występuje o upoważnienie do Ministra Infrastruktury. Minister ma prawo przyznać tzw. promesę do udzielenia zgody, ale może również odmówić.


Inwestycja w Gminie Majdan Królewski

Na początek należy sprawdzić w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UG Majdan Królewski, czy dla obszaru, gdzie znajduje się nasza działka istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wypis z aktualnego planu określi wymagania, jakie spełniać ma projekt, między innymi: odległość od drogi, wymiary budynku, maksymalną wysokość budynku, kształt dachu, kolorystykę budynku, itp., Jeśli Gmina opracowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, możemy wystąpić o Pozwolenie na Budowę.

Jeśli gmina nie opracowała Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wymogi takie zostaną wydane, na wniosek inwestora, w postaci decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

I ETAP - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. [WZiZT]

Decyzję o warunkach zabudowy uzyskamy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UG majdan Królewski. [pokój 111]

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy potrzebne będą:

 • Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych [GODETA]
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów i wypis z rejestru gruntów dla działki własnej inwestora, jak i wszystkich działek sąsiednich,- Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami SP Kolbuszowa
 • zapewnienie dostawy mediów:
  • warunki techniczne zasilania w energię elektryczną, - Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 3,
  • zapewnienie dostawy wody wodociągowej i podłączenia do kanalizacji sanitarnej, - Gminny Zakład Wodociągów, kanalizacji i Oczyszczania, Majdan Królewski, Rynek 1a
  • zapewnienie dostawy gazu lub warunki techniczne zasilania - RDG Tarnobrzeg,

Wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu - ok. 3 miesiące od złożenia wniosku.

II. ETAP - Decyzja o Pozwoleniu na budowę.

Decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskamy w Referacie Architektury i Budownictwa SP Kolbuszowa,

Do wniosku załączymy Projekt Budowlany, składający się z:

 • Prawomocnej decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, [I ETAP]
 • Aktualnego wyrysu z ewidencji gruntów i wypisu z rejestru gruntów [I ETAP]
 • Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, [OŚWIADCZENIE]
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej [jeśli istnieje taka konieczność],
 • Projektu zagospodarowania działki na aktualnej mapie zasadniczej, zgodnego z uzyskanymi WZiZT, z wymaganym uzgodnieniem w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji w Kolbuszowej[PROJEKT]
 • Projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego, gospodarczego. Spełniającego wymagania WZiZT [SPRZEDAŻ] [PROJEKT]
 • Informacji o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia, [PROJEKT]
 • Oświadczenia o zapewnieniu dostawy mediów:
 • Projektu przyłącza wodociągowego, [PROJEKT]
 • Projektu przyłącza kanalizacyjnego, [PROJEKT]
 • Projektu przyłącza gazowego uzgodnionego w Sandomierzu (tzw. uzgodnienie branżowe) - konieczne wcześniejsze uzyskanie uzgodnienia ZUD Tarnobrzeg, [PROJEKT]
 • Projektu wjazdu na działkę z drogi publicznej, [PROJEKT]
 • Projektu ogrodzenia działki od strony dróg publicznych (ogólnodostępnych).

Pozwolenie na budowę - 1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

W przypadku odstępstwa od warunków usytuowania obiektów wymagana jest zgoda na odstępstwo wydawana przez Starostę. Należy Złożyć wniosek do Starosty, a ten występuje o upoważnienie do Ministra Infrastruktury. Minister ma prawo przyznać tzw. promesę do udzielenia zgody, ale może również odmówić.

Ekspert s.c. - Jadwiga Musiał, Radosław Musiał - NIERUCHOMOŚCI